Avtal webbhotell

Avtal

1. Allmänt

Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Pingdash AB (org. nr 559269-9150). Avtalet gäller samtliga tjänster och produkter Pingdash AB erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

1.2 Ändringar av avtalet

Pingdash AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på Pingdash AB”s hemsida (www.pingdash.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning

2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller kortbetalning.

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan

För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer Pingdash AB senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att logga in på Pingdash AB”s hemsida. En förnyelse av abonnemanget sker då genom direktbetalning.
Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.

2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad

För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar Pingdash AB ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då Pingdash AB skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Pingdash AB rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehåll raderas. Kunden är betalningsskyldig för utställd faktura.

2.5 Förändringar av avgifter

Avgiftsändringar informeras via Pingdash AB”s hemsida (www.pingdash.se & portal.mindns.se). Pingdash AB har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos Pingdash AB när som helst via en uppsägning (se 2.7) med en månads uppsägningstid. Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang. Eventuell ny faktura kan komma att behöva betalas till fullo.

2.7 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till [email protected] eller begär att stänga sitt abonnemang från portalen.

2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Pingdash AB ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på Pingdash AB”s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Pingdash AB.

2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar Pingdash AB från kunden ut en avgift på 350 kronor inklusive moms.

3. Support och underhåll

3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Pingdash AB meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Pingdash AB meddelar kunden härom genom e-post, sin hemsida eller sociala medier och dylikt. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står Pingdash AB fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

3.2 Supporttider

Pingdash AB förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Pingdash AB”s hemsida.

3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell

Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar Pingdash AB för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på Pingdash AB”s servrar. För webbhotell sparar Pingdash AB kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock Pingdash AB fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

Pingdash AB tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av Pingdash AB.

4.1 Force majeure

Pingdash AB och Återförsäljare (se 5.1) skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om parts åtagande eller tjänst väsentligt försvårats eller förhindrats av omständigheter vilken part inte haft möjlighet att råda över som åsknedslag, eldsvåda, översvämning, atmosfärisk störning, inbrott, strejk, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande omständighet. Har Avtalets fullgörande förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Pingdash AB innebär att:
– inte bryta mot svensk lag.
– allt innehåll som publiceras ska vara etiskt korrekt
– innehåll får inte göra intrång i tredje parts rättigheter
– enbart nyttja den tjänst hos Pingdash AB som kunden beställt.
– inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
– i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för Pingdash AB eller annan.
– alltid kontakta Pingdash AB genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
– uppdatera sina personuppgifter.
– om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget (undantaget Återförsäljare, se 5.1).
– enbart lägga in domäner i Pingdash AB”s system som ägs av kunden.
– inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.
– vara införstådd att tjänsten enbart får användas för normal användning av webbsida och e-post.
– att det inte är tillåtet att skicka marknadsföring via våra e-post servrar
– att man kan bli skadeståndsskyldig om man bryter mot detta avtal.
– vid anmodan från Pingdash AB skyndsamt ta bort innehåll som skäligen anses oacceptabel.

Det är inte tillåtet att skicka automatiserad e-post eller marknadsföringskampanjer genom våra smtp-servrar, vi förbehåller oss rätten att avgöra när gränsen för oförsvarlig verksamhet och överutnyttjande av resurser överskrids. För att garantera säkerhet och tillgänglighet för övriga kunder förbehåller vi oss rätten att på eget bevåg stänga av missbrukande kunder utan förvarning.

Pingdash AB har rätt att kontrollera all information inom webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger brott mot dessa villkor. Pingdash AB har rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information inom webbhotellet om informationen riskerar att skada Pingdash AB kunder, servrar, nätverk, kommunikationsvägar samt för att undvika överbelastning och för att förhindra olagliga angrepp från utomstående.

5.1 Återförsäljare

Kund, vars abonnemang avser webbhotell, som innehar kontotypen Återförsäljare är tillåten att sälja vidare sitt konto till tredje part. Dock ska kunden vid dessa tillfällen stå som ansvarig mellan Pingdash AB och tredje part.

5.2 Kundens avtalsbrott

Pingdash AB har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal, utan förvarning.

Vid mindre överträdelser kan Pingdash AB anmoda kund att vidta åtgärder för rättelse inom skälig tid istället för att säga upp Avtalet, uppfylls inte anmodan har Pingdash AB rätt att säga upp Avtalet och stänga av alla tjänster kopplade till abonnemanget.

Kund ska hålla Pingdash AB skadelöst för all eventuell skada som orsakas Pingdash AB p.g.a Kundens överträdelse av Avtalet.

6. Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Pingdash AB. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Pingdash ABs ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Pingdash AB för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.

6.1 Personuppgiftsbiträdesavtal

Genom användandet av Pingdash ABs tjänster binder sig kunden till det för tiden gällande personuppgiftsbiträdesavtalet (klicka för att öppna).

7. Övriga villkor

7.1 Domännamn

Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra.

7.2 IIS registreringsvillkor

Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn

7.3 Extratjänster/produkter

Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med Pingdash AB. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med Pingdash AB. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

7.4 Domäner

För samtliga domäner som Pingdash AB registrerar åt kunden ska kunden stå som ägare (om kunden inte önskar annat) och Pingdash AB som eventuell teknisk/administrativ kontakt.
Vid nyttjande av domän under ICANN godkänner kunden gällande villkor för ICANN.
ICANN – Registrant Rights
EDDP – ICANN Restore/Renewal policy

7.5 Överlåtelse

7.5.1 Kund har rätt att överlåta tjänsten om Pingdash AB skriftligen informeras och medgivande accepterats. Om skulder existerar innan frånträdande är kunden betalningsskyldig för förpliktelser som existerat innan överlåtelsetidpunkten. Överlåtelsen översänds till Pingdash AB för godkännande och börjar gälla när godkännande medgivits.

7.5.2 Konkurs eller dödsfall som ingår i konkurs- eller dödsbo måste vid överlåtelsen skrivas under av registrerad firmatecknare och godkännas av tillträdande kund. En administrativ avgift kommer att tillkomma för administrativt arbete och tas ut av den tillträdande parten i samband med ägarbytet.

7.6 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Pingdash AB och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.